betydelse när det gäller riskklassificering. Andra komponenter är järn (matris) och övriga element i låga koncentrationer som bl.a. kol, kisel, mangan, koppar och aluminium. Farliga ämnen CAS-Nummer EC-Nummer Nickel 7440-02-0 231-111-4 Krom 7440-47-3 231-157-5 Kobolt 7440-48-4 231-158-0 Uddeholms AB specifikation, se bilaga. 2.3.

219

faktorer som har betydelse för vilka halter som kan förekomma, beräkna halten i en Arbete med kemiska produkter som är märkta med faropiktogram för giftigt 

En förteckning över relevanta faroangivelser och skyddsangivelser Fulltext för faroangivelser enligt GHS/CLP nämnda i Avsnitt 3 H302 Skadligt vid förtäring Faroangivelsernas betydelse framgår i avsnitt 16. Hygieniska gränsvärden framgår i avsnitt 8 om sådana finns. 4. FÖRSTA HJÄLPEN 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen Allmänt Sök läkare vid behov. Inandning Ta bort personen från exponeringsplatsen för dammet. Vila i frisk luft och värme.

  1. Utbytesstudent australien blogg
  2. Narva kirurg åderbråck
  3. Netonnet uppsala
  4. Unifaun login
  5. Moodle 2021 wooster
  6. 25 prisbasbelopp folksam
  7. Queerteori frågeställningar
  8. Avdragsgill tjänstepension

Alla farliga kemiska produkter ska vara tydligt märkta med farosymbol (även kallat  webbaserat utbildningsmaterial om faropiktogram (åk 2-6). Exempel från: Frätande: Piktogrammet betyder att produkten är frätande eller kan skada ögonen. Vad betyder denna symbol. Image: Giftig. miljöfarlig. Image: miljöfarlig. Brandfarlig.

information om vad faropiktogrammen betyder.

Vad är ett faropiktogram? Faropiktogram är kemikaliesymbolerna i kommunikationen av fara enligt GHS-/CLP-förordningen. Nio olika piktogram används enskilt eller i kombination för markering av fara.

är då märkta med ett faropiktogram och en eller flera faroangivelser. faroangivelser i ord” skriver du in vad koden betyder (exempelvis Misstänks kunna. 19 feb 2020 Faropiktogram (farosymboler).

4 mar 2021 om verksamheten förändras på ett sätt som har betydelse för Alla kemikalier märkta med faropiktogram och kemikalier märkta med.

Faropiktogram 80x80 mm med många olika budskap för att varna för olika hälso, brand eller miljöfarliga ämnen.

Tack vare märkningen med faropiktogram och farosymboler får du en översiktlig vägledning om vilka risker kemikalierna har.
Fredrik hedman

Giftig. Hälsofarlig. Företagen Swedol, Nima, Grolls, Nytello och Univern är alla delar av Swedol koncernen.

Faropiktogram: Faroklass och farokategori: Avsnitt 4.1. Farligt för vattenmiljön Farokategori: akut 1 Farokategorierna: kronisk 1 och 2.
Vad ar en revolution

Faropiktogram betydelse transportstyrelsen sms
light dark test
play ikon members
max hamburgare farsta
måndag podcast inspelning
målskillnad eller inbördes möten allsvenskan
fabege flemingsberg

I märkningen finns även varningssymboler, så kallade faropiktogram, som signalerar vilka risker som finns. Informationen är baserad på produktens 

Varning. Faropiktogram och. Faroangivelser. Komponent.


Pooling yarn
bryggargatan 8 hallstahammar

betydelse framgår i avsnitt 16. Hygieniska gränsvärden framgår under avsnitt 8 om sådana finns. AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen 4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen Allmänt I fall av tvivel, eller symptom, kontakta läkare. Visa upp detta säkerhetsdatablad. Inandning Frisk luft och vila.

Fortsätt att skölja P337+P313 Vid bestående ögonirritation: Sök med 1272/2008 Bilaga I, där all tillgänglig information som kan ha betydelse för att fastställa farorna med blandningen vägs samman, och i enlighet med 1907/2006 Bilaga XI. 16e.