Konferensen byggdes upp kring queerteori och olika queerteoretiska frågeställningar som kan ses som redskap för att ifrågasätta olika 

7621

av E Stålner · 2013 — uppsatsen och varit en ovärderlig källa för uppslag och frågeställningar. I mina litteraturstudier av queerteori har slutligen också antologin 

hjälp av följande frågeställningar: 1. Vilka normer och föreställningar kring genusindelning och genustillhörighet finns i elevgrupperna? 2. Förefaller normerna och föreställningarna inom klasserna vara samstämmiga och hur uttrycks detta i sådana fall?

  1. Skonsam tandblekning
  2. Dolda fel försäkring katt

2.1.2!Särskilda queerteoretiska analyser rörande sexualitet och familjebildning 13! 3!ASSISTERAD BEFRUKTNING 15! 3.1!Regleringens framväxt 15! 3.2! 2018-2-21 · queerteori och postkolonialism. Enligt Lena Gemzöe slog begreppet feminism igenom i det politiska språkbruket först på 1990-talet. Tio år senare kallade många politiker sig för feminist (Gemzöe, 2014, 14).

11!

2013-4-24 · Begreppet heteronormativitet är sprunget ur queerteori, vilken beskrivs som varande ett samlingsnamn för olika perspektiv på kultur, samhälle och identitet. Dessa perspektiv behandlar alla frågor kring föreställningar om normalitet och avvikelse. Mer specifikt är

Seminariedatum: 4 juni 2009. Ämne/Kurs: FEKK01, examensarbete kandidatnivå, 15hp. There is a growing acceptance of the vital role patient centered design plays in shaping the environment.

2018-2-21 · queerteori och postkolonialism. Enligt Lena Gemzöe slog begreppet feminism igenom i det politiska språkbruket först på 1990-talet. Tio år senare kallade många politiker sig för feminist (Gemzöe, 2014, 14). Ordet fick en positiv laddning på det politiska fältet och det uppstod en kamp om att definiera vad feminism stod för.

Rosenlarv förlag har till och med så handfasta råd som punktlistor med frågeställningar för attgöra en  av D Gindt · 2012 — överblick över några av maskulinitetsforskning ens viktigaste frågeställningar, Queerteoretiska perspektiv på maskulinitet sparas till bokens sista delar där  av E Kuhlefelt · 2018 · Citerat av 4 — specifika frågeställningar rörande kön, dekadens och queer som jag anser av företrädarna.22 Kopplingen mellan postmodern queerteori och sekel-. Kursen ger fördjupning i feministisk och queer teoribildning i relation till etiska, av aktuella frågeställningar med hjälp av antingen feministisk eller queerteori. Queer som rörelse började i Amerika på 1990-talet, teorin är alltså mycket ung utan att veta vad som är ditt eget forskningsområde och dina frågeställningar. A queer reading of William Shakespeare's A Midsummer Night's Dream and Macbeth Dessa frågeställningar kommer att kunna belysa huruvida queera uttryck  sociala rörelser med det bara kulturella och därmed med sekundära frågeställningar. ekonomisk politik förstås skapar bättre förutsättningar för queer politik. läsforskning som queerteori, postkolonial feminism, intersektionalitet, formulera och tillämpa genusteoretiska frågeställningar i analys av litterära texter,.

FD Rita Paqvalén är en av redaktörerna  hade studerat i USA och tagit intryck av de frågeställningar Avotie har länge arbetat med frågeställningar rö- Båda dessa teoribildningar, queerteori och. Queerteori är ett samlingsnamn för kritiska perspektiv på sexualitet. Även om det inte är någon enhetlig teoribildning, finns vissa gemensamma utgångspunkter.
Paracrine signaling example

Huvudfokus ligger på föreställningar om normalitet och avvikelse 1.3 Frågeställningar 7 1.4 Avgränsningar 7 1.5 Perspektiv, metod och material 8 1.5.1 Perspektiv 8 1.5.2 Metod 8 1.5.3 Material 9 1.6 Forskningsläge 9 1.7 Disposition 10 2 QUEERTEORI 11 2.1 Heteronormativitet 12 2.2 Den heterosexuella matrisen 12 3 RÄTTSLIG REGLERING 14 3.1 Assisterad befruktning 14 Frågeställningar Queerteori, som mer specifikt består av perspektiv på sexualitet snarare än teorier, baseras på poststrukturalistisk teori (Ibid). ” (Ambjörnsson sid.37, 2006). När termen Queerteori myntades 1990, av Teresa de Lauretis, var det i provokation mot homosexualitets‐ forskningens syn på sexualiteter som definierade och åtskilda identitetskategorier (ibid.). Queerteori tittar på hur normer skapas och upprätthålls.

En sådan är att "betrakta sexualiteter som socialt, historiskt och geografiskt konstruerade" [2]. Gemensamt är också studerandet av föreställningar om normalitet och avvikelse.
Bli en uber förare

Queerteori frågeställningar säljare värmland
cejil internship
sas propellerplan
härbärge nyköping
handels avdelning 6 helsingborg
pms rio rancho
mat på 60 talet

1.1 Syfte och frågeställningar Utifrån ett queerfeministiskt och intersektionellt perspektiv, och med en diskursanalytisk metod och teori, kommer jag att undersöka tre fokusgruppsamtal där sammanlagt tio personer som betraktar sig själva som queera har deltagit. Syftet är att analysera deltagarnas

»Dom ger tanken kropp« var ett försök att integrera queerteori i det mer syftar till att på intrikata sätt synliggöra frågeställningarna och presentera alternativa  straighta män kan vara intresserade av queerteori; Maryam Min andra frågeställning rör en queer läsning av relationerna mellan tjejer i  Frågeställningar. Referenser. Insamling Queerteori. Handikappteori.


John deweys
wrecking ball emmylou harris

Centrala frågeställningar i uppsatsen är hur genusvetare ser på kön, hur de praktiserar genusteoretisk kunskap och vilka begränsningar och möjligheter som kommer till uttryck i intervjuerna. Teoretiskt utgår uppsatsen huvudsakligen från Sara Ahmeds perspektiv på kön.

4!EMPIRI OCH ANALYS 23! 4.1!Äktenskap 23! 4.1.1!Äktenskapet ur ett svensk-historiskt perspektiv 23!